SHOWlog v4.6.13
  Monatsstatistik 2020  
1876 1664 1641 1742 2049 2000 2287 2173 1590 0 0 0
2560
Besucher: 903
Webbots: 973
Besucher: 772
Webbots: 892
Besucher: 697
Webbots: 944
Besucher: 665
Webbots: 1077
Besucher: 748
Webbots: 1301
Besucher: 748
Webbots: 1252
Besucher: 809
Webbots: 1478
Besucher: 631
Webbots: 1542
Besucher: 438
Webbots: 1152
     
1280
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Besucher Besucher 6411 37.66%
Webbots Webbots 10611 62.34%
Gesamt 17022
Skalierung 1:256